[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.

เรื่อง : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ผู้เขียน : บ้านบาละ
วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 240
Bookmark and Share


ด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านบาละ จำนวน ๑๐ ท่าน ได้จัดทำผลงานทางวิชาการที่เป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จของปีการศึกษา 2557 ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวให้กับคณะครูและบุคลากรของท่านได้นำเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป

รายชื่อคณะครูโรงเรียนบ้านบาละที่จัดทำผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2557

 

ที่

ชื่อ สกุล

ชื่อผลงาน

กลุ่มสาระ

หมายเหตุ

1

นางสาวลัดดาวัลย์  ยอดพิทักษ์

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557โรงเรียนบ้าน

บาละ

การบริหาร

 

2

นายสง่า  คงช่วย

ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

ภาษาไทย

 

3

นางปรีดา  มุณีแนม

ผลการพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำที่มีอักษรนำโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

ภาษาไทย

 

4

นางสาวสุรีรัตน์  แสงสุวัน

ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

ภาษาไทย

 

5

นางลัดดารัตน์  ศรีมณี

ผลการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมการอ่านและเขียนคำควบกล้ำโดยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

ภาษาไทย

 

6

นางอรพิน  สุวรรณมณี

ผลการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการประดิษฐ์กระทงดอกไม้สดธูปเทียนแพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

7

นางปนัดดา  สุวรรณราช

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรมไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 2007 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

8

นางวรรณพร  หนูแก้ว

ผลการใช้ชุดการสอนการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

คณิตศาสตร์

 

9

นางสาวลดาวัลย์  วัฒนะนาวิน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนชั้นม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

ที่

ชื่อ สกุล

ชื่อผลงาน

กลุ่มสาระ

หมายเหตุ

10

นายนฤพล โอชาอัมพวัน

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านบาละ

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลายเซ็น                                                                  

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โครงการ กบข.อุ่นใจ ประกันภัยทิพย 22 เม.ย. 2559
     ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งผู้เข้ารับการอบรม 10 มี.ค. 2559
     ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมขวัญและการจุดบั้งไฟ 30 ธ.ค. 2558
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปี 2559 30 ธ.ค. 2558
     ประชาสัมพันธ์ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 23 ธ.ค. 2558


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 073 289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010